Krimlab

Krimlab

Bli med på et rusforebyggende opplegg om alkohol, narkotika og trygghet på nett!

Tema: Kropp og helse
Årstrinn: 9.klasse
Varighet: 2,5 timer
Antall elever: Maksantall 25
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

 

Elevene blir satt inn i en kriminalsak og får innblikk i politiets arbeidsmetoder. De skal jobbe som kriminalteknikere og forsøke å finne ut hva som har skjedd i saken. Opplegget avsluttes med framlegg og diskusjon av de ulike teoriene som elevene har kommet fram til.

Tilknytning til læreplaner

Naturfag

Folkehelse og livsmeistring som tverrfagleg tema i skolen skal gi elevane kompetanse som fremjar god psykisk og fysisk helse, og som gir høve til å ta ansvarlege livsval. I barne- og ungdomsåra er utvikling av eit positivt sjølvbilete og ein trygg identitet særleg avgjerande.

Eit samfunn som legg til rette for gode helseval hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsa. Livsmeistring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påverke faktorar som har betydning for meistring av eige liv. Temaet skal bidra til at elevane lærer å handtere medgang og motgang og personlege og praktiske utfordringar på ein best mogleg måte.

Aktuelle område innanfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevanar, seksualitet og kjønn, rusmiddel, mediebruk, og forbruk og personleg økonomi. Verdival og betydninga av meining i livet, mellommenneskelege relasjonar, å kunne setje grenser og respektere andre sine, og å kunne handtere tankar, kjensler og relasjonar høyrer òg heime under dette temaet.

Naturfag etter 10. årstrinn

  • Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

 

Forarbeid: Se filmen “Er det delbart”, og samtal rundt denne.

Etterarbeid: Opplegget gir grunnlag for videre arbeid med temaet rus, rusmidler og nettvett.

 

Kontaktskjema - skole og barnhage

Ioniserende stråling

Ioniserende stråling, hva er det og hvordan oppstår det?

I dette opplegget skal vi se nærmere på hva ioniserende stråling er og hvordan den oppstår. Gjennom praktiske oppgaver skal vi se på hvordan ioniserende stråling oppstår. I vårt diffusjonståkekammer kan vi se forskjellige typer radioaktiv stråling,

Super:bit

Super:bit skal inspirere! Vi programmerer micro:bit, som er en liten programmerbar datamaskin som er med på å gi elevene kunnskap og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering.
Kodekraft

Kodekraft

“Kodekraft” er utviklet av landets regionale vitensentre for å bistå med kunnskap om programmering tilpasset 9. -10. trinn.

Micro:bit 2

Programmering for de som har hatt Superbit. Vi utforsker, lager og programmerer teknologiske systemer som består av deler som virker sammen