Krimlab

Krimlab

Bli med på et rusforebyggende opplegg om alkohol, narkotika og trygghet på nett!

Tema: Kropp og helse
Årstrinn: 9.klasse
Varighet: 2,5 timer
Antall elever: 25
Periode: Hele året
Sted: Opplegget kjøres primært hos Vitensenter Nordland, men kan også tas med ut i regionen.

 

Elevene blir satt inn i en kriminalsak og får innblikk i politiets arbeidsmetoder. De skal jobbe som kriminalteknikere og forsøke å finne ut hva som har skjedd i saken. Opplegget avsluttes med framlegg og diskusjon av de ulike teoriene som elevene har kommet fram til.

Tilknytning til læreplaner

Naturfag

Folkehelse og livsmeistring som tverrfagleg tema i skolen skal gi elevane kompetanse som fremjar god psykisk og fysisk helse, og som gir høve til å ta ansvarlege livsval. I barne- og ungdomsåra er utvikling av eit positivt sjølvbilete og ein trygg identitet særleg avgjerande.

Eit samfunn som legg til rette for gode helseval hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsa. Livsmeistring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påverke faktorar som har betydning for meistring av eige liv. Temaet skal bidra til at elevane lærer å handtere medgang og motgang og personlege og praktiske utfordringar på ein best mogleg måte.

Aktuelle område innanfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevanar, seksualitet og kjønn, rusmiddel, mediebruk, og forbruk og personleg økonomi. Verdival og betydninga av meining i livet, mellommenneskelege relasjonar, å kunne setje grenser og respektere andre sine, og å kunne handtere tankar, kjensler og relasjonar høyrer òg heime under dette temaet.

Naturfag etter 10. årstrinn

  • Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
  • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger
  • sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene

 

Etterarbeid

Opplegget gir grunnlag for videre arbeid med temaet rus, rusmidler og nettvett.

Kontaktskjema - skole og barnhage

Programmering med humlen Bombus

Møt humlen Bombus, og lær enkel programmering gjennom samarbeid, lek og problemløsning.

Reise i verdensrommet!

Kom til Vitensenter Nordland og bli med på en spektakulær reise ut i verdensrommet sammen med Orion, Luna eller Stjernestøv. Barna får også oppleve å reise til sin egen planet som de har laget selv.

Kreativ programmering

I dette opplegget får elevene jobbe kreativt, utforskende og skapende med matematikk, kunst og programmering. Elevene får lage mønstre av geometriske former med blokkbasert programmering for så å ta det ut i fysisk format med vinylskjærere.