Gjenvinning av mineraler

Et moderne samfunn bruker mye geologiske ressurser for å fungere. Jo mer komplisert og utviklet samfunnet er, jo flere ulike typer råstoffer er det behov for.

I dag og i nær framtid vil mesteparten av disse råstoffene utvinnes fra berget. I fremtiden kan store mengder også komme fra gjenvinning. Mange mineralske råstoffer blir i økende grad gjenvunnet. Teknologi, økonomisk utvikling og befolkningsutvikling er viktige faktorer for hvor mye vi kan gjenvinne i framtiden.

Vi bruker uttrykket ”ikke-fornybare ressurser” om mineralske råstoffer. Men det betyr ikke at råstoffene forsvinner. De lagres i bygninger, broer, nettbrett og biler, til konstruksjonene og produktene rives eller kastes. I økende grad blir råstoffene gjenvunnet.

Det er ikke bare konstruksjoner og produkter som kan gjenvinnes og utnyttes bedre etter at de kasseres. Det finnes mye sekundære ressurser i gammelt gruveavfall og steintipper etter utbygging. I noen tilfeller kan slike ressurser utnyttes kommersielt, slik at man kan redusere miljøproblemer og samtidig nyttiggjøre seg metaller og andre råstoffer som forårsaker dem. I eldre tider var det hverken teknologi eller behov for god utnyttelse av malmer, slik at mye ble liggende igjen i avfallet.